1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bauunternehmen Robert Rant ul. A. Fredry 15G, 42-700 Lubliniec. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem listu tradycyjnego wysłanego na adres podany wyżej; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: o.j.traken@outlook.com lub dzwoniąc pod numer tel. 664 154 392.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

 • przygotowanie oferty / zamówienia
 • zawarcie i wykonanie umowy łączącej strony
 • wykonanie ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, procedowanie w zakresie postępowania reklamacyjnego itp.
 • archiwizacja

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • obowiązek prawny
 • realizacja umowy
 • uzasadniony interes Administratora danych osobowych

4. Odbiorcy danych osobowych

 • pracownicy firmy
 • podmioty prowadzące działalność spedycyjną / pocztową / kurierską
 • dostawca IT
 • podmioty zajmujące się obsługą prawną

5. Okres przetwarzania danych osobowych

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy / rękojmi / gwarancji itp.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych (pkt. 1).