Stajnia Trakeńska, ul. Świerkowa 5, 42-700 Lubliniec dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów tak aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie.

Korzystając z naszych usług lub podpisując z nami umowę (dalej jako: Usługi), powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stajnia Trakeńska, ul. Świerkowa 5, 42-700 Lubliniec. Wszelkie pytania i kwestie dotyczących ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać za pomocą e-maila: stajniatrakenska@gmail.com   

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz?

Przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas zawierania umowy na realizację i dostawę naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy. Zakres danych przetwarzanych przez nas może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie na adres email: stajniatrakenska@gmail.com

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych ?

– Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności jest to nam niezbędne do:

– umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy Usługi;

– obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;

– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem Usług.

– ponadto, przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa.

– informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, takim uzasadnionym interesem jest:

– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– zapewnienie bezpieczeństwa Usług, które Państwu świadczymy;

przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

– a także w celu windykacji należności.

– dodatkowo w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie odrębnej zgody na wskazane cele, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili będziemy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać  swoje dane osobowe?

Zawierając z nami umowę podali nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do jej wykonania. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na nas obowiązek zebrania innych danych.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Zapewniamy, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;

gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych;

gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku ograniczymy ich przetwarzanie.

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:

jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np.  biuro rachunkowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy. W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) w poprzez profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czy zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: stajniatrakenska@gmail.com  lub pisemnie na adres korespondencyjny: Stajnia Trakeńska, ul. Świerkowa 5, 42-700 Lubliniec.