OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Mając świadomość zagrożenia związane są z nauką jazdy konnej i przebywaniem wśród koni, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach jazdy konnej w Ośrodku Jeździeckim TRAKEN znajdującym się pod adresem: ul. Świerkowa 5, 42-700 Lubliniec (Wymyślacz)

Oświadczam równocześnie, że moje dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania jazd konnych i przebywania wśród koni.

Ponadto oświadczam, że u mojego dziecka nie występują żadne przeciwwskazania wychowawcze, które mogłyby utrudniać jego udział w zajęciach.

Oświadczam, że moje dziecko posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z obcowania z końmi, które pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności mogą się spłoszyć lub zachować nieprzewidywalnie.

Oświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek urazu, spowodowanego upadkiem z konia w trakcie nauki lub podczas obcowania z nim, nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec właściciela Ośrodka Jeździeckiego TRAKEN oraz wobec Instruktora prowadzącego zajęcia nauki jazdy konnej.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztem jazdy, gdy klient odwoła jazdę później niż 24h przed jazdą lub się na nie wstawi bez uprzedzenia.